ముగించు

బాలల హక్కుల వారోత్సవాల గోడ ప్రతులను జిల్లా కలెక్టర్ గారు, ఆవిష్కరించారు.