ముగించు

మండల మహిళా సమాఖ్యల అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులకు జీవనోపాదులపై అవగాహన మరియు శిక్షణా కార్యక్రమం.

కలెక్టరేట్ మీటింగ్ హాల్లో మండల మహిళా సమాఖ్యల అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులకు నిర్వహించిన జీవనోపాదులపై అవగాహన, శిక్షణా కార్యక్రమం.
View Image మండల మహిళా సమాఖ్యల అధ్యక్షులు,కార్యదర్శులకు జీవనోపాదులపై అవగాహన మరియు శిక్షణా కార్యక్రమం.
కలెక్టరేట్ మీటింగ్ హాల్లో మండల మహిళా సమాఖ్యల అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులకు నిర్వహించిన జీవనోపాదులపై అవగాహన, శిక్షణా కార్యక్రమం.
View Image మండల మహిళా సమాఖ్యల అధ్యక్షులు,కార్యదర్శులకు జీవనోపాదులపై అవగాహన మరియు శిక్షణా కార్యక్రమం.
కలెక్టరేట్ మీటింగ్ హాల్లో మండల మహిళా సమాఖ్యల అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులకు నిర్వహించిన జీవనోపాదులపై అవగాహన, శిక్షణా కార్యక్రమం.
View Image మండల మహిళా సమాఖ్యల అధ్యక్షులు,కార్యదర్శులకు జీవనోపాదులపై అవగాహన మరియు శిక్షణా కార్యక్రమం.
కలెక్టరేట్ మీటింగ్ హాల్లో మండల మహిళా సమాఖ్యల అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులకు నిర్వహించిన జీవనోపాదులపై అవగాహన, శిక్షణా కార్యక్రమం.
View Image మండల మహిళా సమాఖ్యల అధ్యక్షులు,కార్యదర్శులకు జీవనోపాదులపై అవగాహన మరియు శిక్షణా కార్యక్రమం.
కలెక్టరేట్ మీటింగ్ హాల్లో మండల మహిళా సమాఖ్యల అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులకు నిర్వహించిన జీవనోపాదులపై అవగాహన, శిక్షణా కార్యక్రమం.
View Image మండల మహిళా సమాఖ్యల అధ్యక్షులు,కార్యదర్శులకు జీవనోపాదులపై అవగాహన మరియు శిక్షణా కార్యక్రమం.
కలెక్టరేట్ మీటింగ్ హాల్లో మండల మహిళా సమాఖ్యల అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులకు నిర్వహించిన జీవనోపాదులపై అవగాహన, శిక్షణా కార్యక్రమం.
View Image మండల మహిళా సమాఖ్యల అధ్యక్షులు,కార్యదర్శులకు జీవనోపాదులపై అవగాహన మరియు శిక్షణా కార్యక్రమం.