ముగించు

మండల స్థాయి వ్యవసాయ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన జిల్లా కలెక్టర్

మండల స్థాయి వ్యవసాయ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన జిల్లా కలెక్టర్
View Image జిల్లా కలెక్టర్ మండల స్థాయి వ్యవసాయ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు
మండల స్థాయి వ్యవసాయ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన జిల్లా కలెక్టర్
View Image వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో జిల్లా కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడుతున్న మండల వ్యవసాయ అధికారులు
మండల స్థాయి వ్యవసాయ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన జిల్లా కలెక్టర్
View Image జిల్లా కలెక్టర్ మండల స్థాయి వ్యవసాయ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు
మండల స్థాయి వ్యవసాయ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన జిల్లా కలెక్టర్
View Image వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో జిల్లా కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడుతున్న మండల వ్యవసాయ అధికారులు