ముగించు

యాసంగిలో వరి కి బదులుగా శనగ, పొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, పెసర వంటి పంటలు వేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు.

యాసంగిలో వరికి బదులుగా శనగ, పొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, పెసర వంటి పంటలు వేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు.
View Image యాసంగిలో వరి కి బదులుగా శనగ, పొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, పెసర వంటి పంటలు వేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు.
యాసంగిలో వరికి బదులుగా శనగ, పొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, పెసర వంటి పంటలు వేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు.
View Image యాసంగిలో వరి కి బదులుగా శనగ, పొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, పెసర వంటి పంటలు వేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు.
యాసంగిలో వరికి బదులుగా శనగ, పొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, పెసర వంటి పంటలు వేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు.
View Image యాసంగిలో వరి కి బదులుగా శనగ, పొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, పెసర వంటి పంటలు వేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు.
యాసంగిలో వరికి బదులుగా శనగ, పొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, పెసర వంటి పంటలు వేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు.
View Image యాసంగిలో వరి కి బదులుగా శనగ, పొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, పెసర వంటి పంటలు వేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు.