ముగించు

రాఘవాపూర్ గ్రామం నర్సరీని జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.