ముగించు

రాజంపేట మండలం శివాయిపల్లిలోని ప్రాథమిక పాఠశాల, అంగన్వాడీ కేంద్రాలను జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ గారు పరిశీలించారు.

రాజంపేట మండలం శివాయిపల్లిలోని ప్రాథమిక పాఠశాల, అంగన్వాడీ కేంద్రాలను జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ గారు పరిశీలించారు
View Image రాజంపేట మండలం శివాయిపల్లిలోని ప్రాథమిక పాఠశాల, అంగన్వాడీ కేంద్రాలను జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ గారు పరిశీలించారు.
రాజంపేట మండలం శివాయిపల్లిలోని ప్రాథమిక పాఠశాల, అంగన్వాడీ కేంద్రాలను జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ గారు పరిశీలించారు
View Image రాజంపేట మండలం శివాయిపల్లిలోని ప్రాథమిక పాఠశాల, అంగన్వాడీ కేంద్రాలను జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ గారు పరిశీలించారు.
రాజంపేట మండలం శివాయిపల్లిలోని ప్రాథమిక పాఠశాల, అంగన్వాడీ కేంద్రాలను జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ గారు పరిశీలించారు
View Image రాజంపేట మండలం శివాయిపల్లిలోని ప్రాథమిక పాఠశాల, అంగన్వాడీ కేంద్రాలను జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ గారు పరిశీలించారు.