ముగించు

ఇస్రోజీవాడి గ్రామం కామారెడ్డి జిల్లాలో గొర్రెలు మరియు మేకలలో ఉచిత నట్టల నివారణ కార్యక్రమం కలెక్టర్ గారు ప్రారంభించారు.