ముగించు

రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ధి ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో వివిధ జిల్లాల అదనపు కలెక్టర్లు, గ్రామపంచాయతీ, ఉపాధి హామీ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.

రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ధి ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో వివిధ జిల్లాల అదనపు కలెక్టర్లు, గ్రామపంచాయతీ, ఉపాధి హామీ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు
View Image రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ధి ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో వివిధ జిల్లాల అదనపు కలెక్టర్లు, గ్రామపంచాయతీ, ఉపాధి హామీ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ధి ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో వివిధ జిల్లాల అదనపు కలెక్టర్లు, గ్రామపంచాయతీ, ఉపాధి హామీ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు
View Image రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ధి ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో వివిధ జిల్లాల అదనపు కలెక్టర్లు, గ్రామపంచాయతీ, ఉపాధి హామీ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ధి ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో వివిధ జిల్లాల అదనపు కలెక్టర్లు, గ్రామపంచాయతీ, ఉపాధి హామీ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు
View Image రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ధి ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో వివిధ జిల్లాల అదనపు కలెక్టర్లు, గ్రామపంచాయతీ, ఉపాధి హామీ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.