ముగించు

రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అధికారులతో జిల్లాల వారిగా వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సమీక్షించారు.

రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అధికారులతో జిల్లాల వారిగా వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సమీక్షించారు
View Image రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అధికారులతో జిల్లాల వారిగా వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సమీక్షించారు.
రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అధికారులతో జిల్లాల వారిగా వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సమీక్షించారు
View Image రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అధికారులతో జిల్లాల వారిగా వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సమీక్షించారు.
రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అధికారులతో జిల్లాల వారిగా వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సమీక్షించారు
View Image రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అధికారులతో జిల్లాల వారిగా వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సమీక్షించారు.
రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అధికారులతో జిల్లాల వారిగా వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సమీక్షించారు
View Image రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అధికారులతో జిల్లాల వారిగా వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సమీక్షించారు.