ముగించు

పారా స్పోర్ట్స్ విద్యార్థులు జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారిని కలిశారు.

రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆదిత్య మెహతా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల పోటీలకు
View Image రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆదిత్య మెహతా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల పోటీలకు జిల్లా నుండి పారా స్పోర్ట్స్ ట్రైనింగ్ కోసం ఎంపికైన విద్యార్థులు జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారిని ఆయన ఛాంబర్ లో కలిశారు.
రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆదిత్య మెహతా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల పోటీలకు
View Image రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆదిత్య మెహతా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల పోటీలకు జిల్లా నుండి పారా స్పోర్ట్స్ ట్రైనింగ్ కోసం ఎంపికైన విద్యార్థులు జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారిని ఆయన ఛాంబర్ లో కలిశారు.
రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆదిత్య మెహతా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల పోటీలకు
View Image రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆదిత్య మెహతా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల పోటీలకు జిల్లా నుండి పారా స్పోర్ట్స్ ట్రైనింగ్ కోసం ఎంపికైన విద్యార్థులు జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారిని ఆయన ఛాంబర్ లో కలిశారు.