ముగించు

రైస్ మిల్లు యజమానులకు జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ ఆధ్వర్యంలో పరిశ్రమలలో తయారుచేసే ఉత్పత్తులపై అవగాహన సదస్సు.

జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ ఆధ్వర్యంలో పరిశ్రమలలో తయారుచేసే ఉత్పత్తులపై అవగాహన సదస్సు.
View Image రైస్ మిల్లు యజమానులకు జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ ఆధ్వర్యంలో పరిశ్రమలలో తయారుచేసే ఉత్పత్తులపై అవగాహన సదస్సు.
జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ ఆధ్వర్యంలో పరిశ్రమలలో తయారుచేసే ఉత్పత్తులపై అవగాహన సదస్సు.
View Image రైస్ మిల్లు యజమానులకు జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ ఆధ్వర్యంలో పరిశ్రమలలో తయారుచేసే ఉత్పత్తులపై అవగాహన సదస్సు.
జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ ఆధ్వర్యంలో పరిశ్రమలలో తయారుచేసే ఉత్పత్తులపై అవగాహన సదస్సు.
View Image రైస్ మిల్లు యజమానులకు జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ ఆధ్వర్యంలో పరిశ్రమలలో తయారుచేసే ఉత్పత్తులపై అవగాహన సదస్సు.
జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ ఆధ్వర్యంలో పరిశ్రమలలో తయారుచేసే ఉత్పత్తులపై అవగాహన సదస్సు.
View Image రైస్ మిల్లు యజమానులకు జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ ఆధ్వర్యంలో పరిశ్రమలలో తయారుచేసే ఉత్పత్తులపై అవగాహన సదస్సు.