ముగించు

లింగంపల్లి శివారులో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కు సంబంధించి జరుగుతున్న రోడ్ల నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.

లింగంపల్లి శివారులో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కు సంబంధించి జరుగుతున్న రోడ్ల నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image లింగంపల్లి శివారులో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కు సంబంధించి జరుగుతున్న రోడ్ల నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
లింగంపల్లి శివారులో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కు సంబంధించి జరుగుతున్న రోడ్ల నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image లింగంపల్లి శివారులో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కు సంబంధించి జరుగుతున్న రోడ్ల నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
లింగంపల్లి శివారులో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కు సంబంధించి జరుగుతున్న రోడ్ల నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image లింగంపల్లి శివారులో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కు సంబంధించి జరుగుతున్న రోడ్ల నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
లింగంపల్లి శివారులో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కు సంబంధించి జరుగుతున్న రోడ్ల నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image లింగంపల్లి శివారులో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కు సంబంధించి జరుగుతున్న రోడ్ల నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.
లింగంపల్లి శివారులో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కు సంబంధించి జరుగుతున్న రోడ్ల నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ పరిశీలించారు.
View Image లింగంపల్లి శివారులో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కు సంబంధించి జరుగుతున్న రోడ్ల నిర్మాణ పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ పరిశీలించారు.