ముగించు

లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించిన జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్.

లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించిన జిల్లా కలెక్టర్.
View Image లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించిన జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్.
లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించిన జిల్లా కలెక్టర్.
View Image లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించిన జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్.
లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించిన జిల్లా కలెక్టర్.
View Image లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించిన జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్.
లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించిన జిల్లా కలెక్టర్.
View Image లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించిన జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్.
లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించిన జిల్లా కలెక్టర్.
View Image లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించిన జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్, ఐఏఎస్.