ముగించు

లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని,ఉపాధి హామీ పథకం కింద నిర్మించిన పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.

లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని,ఉపాధి హామీ పథకం కింద నిర్మించిన పనులను జిల్లా కలెక్టర్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని,ఉపాధి హామీ పథకం కింద నిర్మించిన పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని,ఉపాధి హామీ పథకం కింద నిర్మించిన పనులను జిల్లా కలెక్టర్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని,ఉపాధి హామీ పథకం కింద నిర్మించిన పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని,ఉపాధి హామీ పథకం కింద నిర్మించిన పనులను జిల్లా కలెక్టర్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని,ఉపాధి హామీ పథకం కింద నిర్మించిన పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని,ఉపాధి హామీ పథకం కింద నిర్మించిన పనులను జిల్లా కలెక్టర్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని,ఉపాధి హామీ పథకం కింద నిర్మించిన పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని,ఉపాధి హామీ పథకం కింద నిర్మించిన పనులను జిల్లా కలెక్టర్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని,ఉపాధి హామీ పథకం కింద నిర్మించిన పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని,ఉపాధి హామీ పథకం కింద నిర్మించిన పనులను జిల్లా కలెక్టర్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
View Image లింగంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని,ఉపాధి హామీ పథకం కింద నిర్మించిన పనులను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.