ముగించు

వసెక్టమీ పక్షోత్సవం అవగాహన కార్యక్రమంలో మాస్ మీడియా అధికారులు.