ముగించు

వాటరింగ్ డే సందర్బంగా జిల్లా కలెక్టరు కార్యాలయములో జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు మొక్కలకు నీరు పోశారు.

వాటరింగ్ డే
View Image వాటరింగ్ డే సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు, అదనపు జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మొక్కలకు నీరు పోశారు.
వాటరింగ్ డే
View Image వాటరింగ్ డే సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు, అదనపు జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మొక్కలకు నీరు పోశారు.
వాటరింగ్ డే
View Image వాటరింగ్ డే సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు, అదనపు జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మొక్కలకు నీరు పోశారు.