ముగించు

వానాకాలం సాగుకు కావలసిన విత్తనాలు, ఎరువుల గురించి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు అధికారులతో సమీక్షించారు.

వానాకాలం సాగుకు కావలసిన విత్తనాలు, ఎరువుల గురించి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు అధికారులతో సమీక్షించారు
View Image వానాకాలం సాగుకు కావలసిన విత్తనాలు, ఎరువుల గురించి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు అధికారులతో సమీక్షించారు.
వానాకాలం సాగుకు కావలసిన విత్తనాలు, ఎరువుల గురించి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు అధికారులతో సమీక్షించారు
View Image వానాకాలం సాగుకు కావలసిన విత్తనాలు, ఎరువుల గురించి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు అధికారులతో సమీక్షించారు.
వానాకాలం సాగుకు కావలసిన విత్తనాలు, ఎరువుల గురించి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు అధికారులతో సమీక్షించారు
View Image వానాకాలం సాగుకు కావలసిన విత్తనాలు, ఎరువుల గురించి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు అధికారులతో సమీక్షించారు.
వానాకాలం సాగుకు కావలసిన విత్తనాలు, ఎరువుల గురించి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు అధికారులతో సమీక్షించారు
View Image వానాకాలం సాగుకు కావలసిన విత్తనాలు, ఎరువుల గురించి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు అధికారులతో సమీక్షించారు.
వానాకాలం సాగుకు కావలసిన విత్తనాలు, ఎరువుల గురించి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు అధికారులతో సమీక్షించారు
View Image వానాకాలం సాగుకు కావలసిన విత్తనాలు, ఎరువుల గురించి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు అధికారులతో సమీక్షించారు.