ముగించు

వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో కరోనా నియాంత్రణ చర్యలపై సమీక్షించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో సమీక్ష
View Image వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో కరోనా నియాంత్రణ చర్యలపై సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో సమీక్ష
View Image వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో కరోనా నియాంత్రణ చర్యలపై సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో సమీక్ష
View Image వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో కరోనా నియాంత్రణ చర్యలపై సమీక్షించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో సమీక్ష
View Image వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ మండల అధికారులతో కరోనా నియాంత్రణ చర్యలపై సమీక్షించారు.