ముగించు

వైద్య అధికారులు, తహశీలుదార్లతో కోవిడ్ పై తీసుకుంటున్న చర్యల నివేదికలను జిల్లా కలెక్టరు గారు సమీక్షించారు.

వైద్య అధికారులు, తహశీలుదార్లతో కోవిడ్ పై తీసుకుంటున్న చర్యల నివేదికలను జిల్లా కలెక్టరు గారు సమీక్షించారు
View Image వైద్య అధికారులు, తహశీలుదార్లతో కోవిడ్ పై తీసుకుంటున్న చర్యల నివేదికలను జిల్లా కలెక్టరు గారు సమీక్షించారు.
వైద్య అధికారులు, తహశీలుదార్లతో కోవిడ్ పై తీసుకుంటున్న చర్యల నివేదికలను జిల్లా కలెక్టరు గారు సమీక్షించారు
View Image వైద్య అధికారులు, తహశీలుదార్లతో కోవిడ్ పై తీసుకుంటున్న చర్యల నివేదికలను జిల్లా కలెక్టరు గారు సమీక్షించారు.
వైద్య అధికారులు, తహశీలుదార్లతో కోవిడ్ పై తీసుకుంటున్న చర్యల నివేదికలను జిల్లా కలెక్టరు గారు సమీక్షించారు
View Image వైద్య అధికారులు, తహశీలుదార్లతో కోవిడ్ పై తీసుకుంటున్న చర్యల నివేదికలను జిల్లా కలెక్టరు గారు సమీక్షించారు.
వైద్య అధికారులు, తహశీలుదార్లతో కోవిడ్ పై తీసుకుంటున్న చర్యల నివేదికలను జిల్లా కలెక్టరు గారు సమీక్షించారు
View Image వైద్య అధికారులు, తహశీలుదార్లతో కోవిడ్ పై తీసుకుంటున్న చర్యల నివేదికలను జిల్లా కలెక్టరు గారు సమీక్షించారు.