ముగించు

శ్రీ.వి.శ్రీనివాస్, ఐఎఎస్, అదనపు కార్యదర్శి డిఎఆర్పిజి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు

శ్రీ.వి.శ్రీనివాస్, ఐఎఎస్, అదనపు కార్యదర్శి డిఎఆర్పిజి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు
View Image శ్రీ. వి. శ్రీనివాస్, ఐఎఎస్, అదనపు కార్యదర్శి డిఎఆర్పిజి ఎక్సలెన్స్ ఇన్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్-డిస్ట్రిక్ట్ కేటగిరీలో డిజిటల్ ఇండియా అవార్డు గెలిచినా జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
శ్రీ.వి.శ్రీనివాస్, ఐఎఎస్, అదనపు కార్యదర్శి డిఎఆర్పిజి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు
View Image శ్రీ. వి. శ్రీనివాస్, ఐఎఎస్, అదనపు కార్యదర్శి డిఎఆర్పిజి ఎక్సలెన్స్ ఇన్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్-డిస్ట్రిక్ట్ కేటగిరీలో డిజిటల్ ఇండియా అవార్డు గెలిచినా జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
శ్రీ.వి.శ్రీనివాస్, ఐఎఎస్, అదనపు కార్యదర్శి డిఎఆర్పిజి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు
View Image శ్రీ. వి. శ్రీనివాస్, ఐఎఎస్, అదనపు కార్యదర్శి డిఎఆర్పిజి ఎక్సలెన్స్ ఇన్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్-డిస్ట్రిక్ట్ కేటగిరీలో డిజిటల్ ఇండియా అవార్డు గెలిచినా జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
శ్రీ.వి.శ్రీనివాస్, ఐఎఎస్, అదనపు కార్యదర్శి డిఎఆర్పిజి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు
View Image శ్రీ. వి. శ్రీనివాస్, ఐఎఎస్, అదనపు కార్యదర్శి డిఎఆర్పిజి ఎక్సలెన్స్ ఇన్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్-డిస్ట్రిక్ట్ కేటగిరీలో డిజిటల్ ఇండియా అవార్డు గెలిచినా జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
శ్రీ.వి.శ్రీనివాస్, ఐఎఎస్, అదనపు కార్యదర్శి డిఎఆర్పిజి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు
View Image శ్రీ. వి. శ్రీనివాస్, ఐఎఎస్, అదనపు కార్యదర్శి డిఎఆర్పిజి ఎక్సలెన్స్ ఇన్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్-డిస్ట్రిక్ట్ కేటగిరీలో డిజిటల్ ఇండియా అవార్డు గెలిచినా జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.