ముగించు

డ్రా పద్ధతి ద్వారా సంచార  మత్స్య విక్రయ వాహనాల కేటాయింపు జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు

డ్రా పద్ధతి ద్వారా సంచార  మత్స్య విక్రయ వాహనాల కేటాయింపు
View Image డ్రా పద్ధతి ద్వారా సంచార  మత్స్య విక్రయ వాహనాల కేటాయింపు జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు
డ్రా పద్ధతి ద్వారా సంచార  మత్స్య విక్రయ వాహనాల కేటాయింపు
View Image డ్రా పద్ధతి ద్వారా సంచార  మత్స్య విక్రయ వాహనాల కేటాయింపు జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు
డ్రా పద్ధతి ద్వారా సంచార  మత్స్య విక్రయ వాహనాల కేటాయింపు
View Image డ్రా పద్ధతి ద్వారా సంచార  మత్స్య విక్రయ వాహనాల కేటాయింపు జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు
డ్రా పద్ధతి ద్వారా సంచార  మత్స్య విక్రయ వాహనాల కేటాయింపు
View Image డ్రా పద్ధతి ద్వారా సంచార  మత్స్య విక్రయ వాహనాల కేటాయింపు జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు
డ్రా పద్ధతి ద్వారా సంచార  మత్స్య విక్రయ వాహనాల కేటాయింపు
View Image డ్రా పద్ధతి ద్వారా సంచార  మత్స్య విక్రయ వాహనాల కేటాయింపు జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు
డ్రా పద్ధతి ద్వారా సంచార  మత్స్య విక్రయ వాహనాల కేటాయింపు
View Image డ్రా పద్ధతి ద్వారా సంచార  మత్స్య విక్రయ వాహనాల కేటాయింపు జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు
డ్రా పద్ధతి ద్వారా సంచార  మత్స్య విక్రయ వాహనాల కేటాయింపు
View Image డ్రా పద్ధతి ద్వారా సంచార  మత్స్య విక్రయ వాహనాల కేటాయింపు జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు