ముగించు

సదరు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఉగాది వేడుకలు @ కామారెడ్డి.

కామారెడ్డి పట్టణంలోని వీక్లీ మార్కెట్ లో సాయంత్రం సదరు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఎడ్ల బండ్ల ప్రదర్శన ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని వీక్లీ మార్కెట్ లో శనివారం సాయంత్రం సదరు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఎడ్ల బండ్ల ప్రదర్శన ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
కామారెడ్డి పట్టణంలోని వీక్లీ మార్కెట్ లో సాయంత్రం సదరు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఎడ్ల బండ్ల ప్రదర్శన ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని వీక్లీ మార్కెట్ లో శనివారం సాయంత్రం సదరు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఎడ్ల బండ్ల ప్రదర్శన ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
కామారెడ్డి పట్టణంలోని వీక్లీ మార్కెట్ లో సాయంత్రం సదరు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఎడ్ల బండ్ల ప్రదర్శన ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని వీక్లీ మార్కెట్ లో శనివారం సాయంత్రం సదరు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఎడ్ల బండ్ల ప్రదర్శన ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
కామారెడ్డి పట్టణంలోని వీక్లీ మార్కెట్ లో సాయంత్రం సదరు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఎడ్ల బండ్ల ప్రదర్శన ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని వీక్లీ మార్కెట్ లో శనివారం సాయంత్రం సదరు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఎడ్ల బండ్ల ప్రదర్శన ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
కామారెడ్డి పట్టణంలోని వీక్లీ మార్కెట్ లో సాయంత్రం సదరు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఎడ్ల బండ్ల ప్రదర్శన ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని వీక్లీ మార్కెట్ లో శనివారం సాయంత్రం సదరు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఎడ్ల బండ్ల ప్రదర్శన ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
కామారెడ్డి పట్టణంలోని వీక్లీ మార్కెట్ లో సాయంత్రం సదరు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఎడ్ల బండ్ల ప్రదర్శన ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
View Image కామారెడ్డి పట్టణంలోని వీక్లీ మార్కెట్ లో శనివారం సాయంత్రం సదరు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఎడ్ల బండ్ల ప్రదర్శన ను జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.