ముగించు

సమగ్రత ప్రతిజ్ఞ జిల్లా యువజను క్రీడా శాఖ కామారెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది.

జిల్లా యువజను క్రీడా శాఖ కామారెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలో సమగ్రత ప్రతిజ్ఞ నిర్వహించడం జరిగింది.
View Image సమగ్రత ప్రతిజ్ఞ జిల్లా యువజను క్రీడా శాఖ కామారెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది.
జిల్లా యువజను క్రీడా శాఖ కామారెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలో సమగ్రత ప్రతిజ్ఞ నిర్వహించడం జరిగింది.
View Image సమగ్రత ప్రతిజ్ఞ జిల్లా యువజను క్రీడా శాఖ కామారెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది.
జిల్లా యువజను క్రీడా శాఖ కామారెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలో సమగ్రత ప్రతిజ్ఞ నిర్వహించడం జరిగింది.
View Image సమగ్రత ప్రతిజ్ఞ జిల్లా యువజను క్రీడా శాఖ కామారెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది.
జిల్లా యువజను క్రీడా శాఖ కామారెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలో సమగ్రత ప్రతిజ్ఞ నిర్వహించడం జరిగింది.
View Image సమగ్రత ప్రతిజ్ఞ జిల్లా యువజను క్రీడా శాఖ కామారెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది.