ముగించు

సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయం లో వ్యవసాయ, ఆరోగ్యశాఖ, పల్లె ప్రగతి పై జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు మాట్లాడారు.

సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయం లో వ్యవసాయ, ఆరోగ్యశాఖ, పల్లె ప్రగతి పై జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు మాట్లాడారు
View Image సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయం లో వ్యవసాయ, ఆరోగ్యశాఖ, పల్లె ప్రగతి పై జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు మాట్లాడారు.
సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయం లో వ్యవసాయ, ఆరోగ్యశాఖ, పల్లె ప్రగతి పై జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు మాట్లాడారు
View Image సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయం లో వ్యవసాయ, ఆరోగ్యశాఖ, పల్లె ప్రగతి పై జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు మాట్లాడారు.
సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయం లో వ్యవసాయ, ఆరోగ్యశాఖ, పల్లె ప్రగతి పై జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు మాట్లాడారు
View Image సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయం లో వ్యవసాయ, ఆరోగ్యశాఖ, పల్లె ప్రగతి పై జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ గారు మాట్లాడారు.