ముగించు

సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని ఉపాధి హామీ కార్యాలయంలో  స్త్రీ నిధి కార్యాలయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రారంభించారు.

సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని ఉపాధి హామీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం స్త్రీ నిధి కార్యాలయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రారంభించారు.
View Image సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని ఉపాధి హామీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం స్త్రీ నిధి కార్యాలయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ప్రారంభించారు.
సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని ఉపాధి హామీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం స్త్రీ నిధి కార్యాలయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రారంభించారు.
View Image సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని ఉపాధి హామీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం స్త్రీ నిధి కార్యాలయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ప్రారంభించారు.
సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని ఉపాధి హామీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం స్త్రీ నిధి కార్యాలయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రారంభించారు.
View Image సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని ఉపాధి హామీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం స్త్రీ నిధి కార్యాలయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ప్రారంభించారు.
సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని ఉపాధి హామీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం స్త్రీ నిధి కార్యాలయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రారంభించారు.
View Image సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని ఉపాధి హామీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం స్త్రీ నిధి కార్యాలయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ప్రారంభించారు.