ముగించు

సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని సమావేశ మందిరంలో సైబర్ నేరాలపై జిల్లా స్థాయి అధికారులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని సమావేశ మందిరంలో సైబర్ నేరాలపై జిల్లా స్థాయి అధికారులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు
View Image సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని సమావేశ మందిరంలో సైబర్ నేరాలపై జిల్లా స్థాయి అధికారులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని సమావేశ మందిరంలో సైబర్ నేరాలపై జిల్లా స్థాయి అధికారులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు
View Image సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని సమావేశ మందిరంలో సైబర్ నేరాలపై జిల్లా స్థాయి అధికారులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని సమావేశ మందిరంలో సైబర్ నేరాలపై జిల్లా స్థాయి అధికారులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు
View Image సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని సమావేశ మందిరంలో సైబర్ నేరాలపై జిల్లా స్థాయి అధికారులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని సమావేశ మందిరంలో సైబర్ నేరాలపై జిల్లా స్థాయి అధికారులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు
View Image సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని సమావేశ మందిరంలో సైబర్ నేరాలపై జిల్లా స్థాయి అధికారులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని సమావేశ మందిరంలో సైబర్ నేరాలపై జిల్లా స్థాయి అధికారులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు
View Image సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలోని సమావేశ మందిరంలో సైబర్ నేరాలపై జిల్లా స్థాయి అధికారులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.