ముగించు

సూపర్ స్ప్రేడర్లకు వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సీనియర్ సిటిజన్ భవనం లో పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్.

సూపర్ స్ప్రేడర్లకు వాక్సినేషన్
View Image సూపర్ స్ప్రేడర్లకు వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సీనియర్ సిటిజన్ భవనం లో పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్.
సూపర్ స్ప్రేడర్లకు వాక్సినేషన్
View Image సూపర్ స్ప్రేడర్లకు వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సీనియర్ సిటిజన్ భవనం లో పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్.
సూపర్ స్ప్రేడర్లకు వాక్సినేషన్
View Image సూపర్ స్ప్రేడర్లకు వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సీనియర్ సిటిజన్ భవనం లో పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్.
సూపర్ స్ప్రేడర్లకు వాక్సినేషన్
View Image సూపర్ స్ప్రేడర్లకు వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సీనియర్ సిటిజన్ భవనం లో పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్.
సూపర్ స్ప్రేడర్లకు వాక్సినేషన్
View Image సూపర్ స్ప్రేడర్లకు వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సీనియర్ సిటిజన్ భవనం లో పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్.
సూపర్ స్ప్రేడర్లకు వాక్సినేషన్
View Image సూపర్ స్ప్రేడర్లకు వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సీనియర్ సిటిజన్ భవనం లో పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్.
సూపర్ స్ప్రేడర్లకు వాక్సినేషన్
View Image సూపర్ స్ప్రేడర్లకు వాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని సీనియర్ సిటిజన్ భవనం లో పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్.