ముగించు

స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సందర్భంగా సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో బుధవారం విలేకరుల సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడారు.

స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.
View Image స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.
స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.
View Image స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.
స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.
View Image స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.
స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.
View Image స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.