ముగించు

స్వచ్ఛత హీ సేవా పక్షోత్సవాల సందర్భంగా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కామారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ప్రచార రథాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ప్రారంభించారు.

స్వచ్ఛత హీ సేవా పక్షోత్సవాల సందర్భంగా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కామారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ప్రచార రథాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రారంభించారు.
View Image స్వచ్ఛత హీ సేవా పక్షోత్సవాల సందర్భంగా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కామారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ప్రచార రథాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ప్రారంభించారు.
స్వచ్ఛత హీ సేవా పక్షోత్సవాల సందర్భంగా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కామారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ప్రచార రథాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రారంభించారు.
View Image స్వచ్ఛత హీ సేవా పక్షోత్సవాల సందర్భంగా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కామారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ప్రచార రథాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ప్రారంభించారు.
స్వచ్ఛత హీ సేవా పక్షోత్సవాల సందర్భంగా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కామారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ప్రచార రథాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రారంభించారు.
View Image స్వచ్ఛత హీ సేవా పక్షోత్సవాల సందర్భంగా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కామారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ప్రచార రథాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ప్రారంభించారు.
స్వచ్ఛత హీ సేవా పక్షోత్సవాల సందర్భంగా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కామారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ప్రచార రథాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రారంభించారు.
View Image స్వచ్ఛత హీ సేవా పక్షోత్సవాల సందర్భంగా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కామారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ప్రచార రథాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ప్రారంభించారు.