ముగించు

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని ప్రసూతి వార్డులో గర్భిణీ స్త్రీలకు జిల్లా ఇన్చార్జి అదనపు కలెక్టర్ డి. వెంకట మాధవవ రావు పండ్లు అందజేశారు.

స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని ప్రసూతి వార్డులో గర్భిణీ స్త్రీలకు జిల్లా ఇన్చార్జి అదనపు కలెక్టర్ పండ్లు అందజేశారు.
View Image స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని ప్రసూతి వార్డులో గర్భిణీ స్త్రీలకు జిల్లా ఇన్చార్జి అదనపు కలెక్టర్ డి. వెంకట మాధవవ రావు పండ్లు అందజేశారు.
స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని ప్రసూతి వార్డులో గర్భిణీ స్త్రీలకు జిల్లా ఇన్చార్జి అదనపు కలెక్టర్ పండ్లు అందజేశారు.
View Image స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని ప్రసూతి వార్డులో గర్భిణీ స్త్రీలకు జిల్లా ఇన్చార్జి అదనపు కలెక్టర్ డి. వెంకట మాధవవ రావు పండ్లు అందజేశారు.
స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని ప్రసూతి వార్డులో గర్భిణీ స్త్రీలకు జిల్లా ఇన్చార్జి అదనపు కలెక్టర్ పండ్లు అందజేశారు.
View Image స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని ప్రసూతి వార్డులో గర్భిణీ స్త్రీలకు జిల్లా ఇన్చార్జి అదనపు కలెక్టర్ డి. వెంకట మాధవవ రావు పండ్లు అందజేశారు.
స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని ప్రసూతి వార్డులో గర్భిణీ స్త్రీలకు జిల్లా ఇన్చార్జి అదనపు కలెక్టర్ పండ్లు అందజేశారు.
View Image స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని ప్రసూతి వార్డులో గర్భిణీ స్త్రీలకు జిల్లా ఇన్చార్జి అదనపు కలెక్టర్ డి. వెంకట మాధవవ రావు పండ్లు అందజేశారు.
స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని ప్రసూతి వార్డులో గర్భిణీ స్త్రీలకు జిల్లా ఇన్చార్జి అదనపు కలెక్టర్ పండ్లు అందజేశారు.
View Image స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా ఏరియా ఆసుపత్రిలోని ప్రసూతి వార్డులో గర్భిణీ స్త్రీలకు జిల్లా ఇన్చార్జి అదనపు కలెక్టర్ డి. వెంకట మాధవవ రావు పండ్లు అందజేశారు.