ముగించు

ఆగస్ట్ 18 రోజున పిల్లలకు జాతీయ టీకాల కార్యక్రమంలో నుమోకొకల్ కాంజుగేట్ వాక్సిన్ ఇవ్వబడుతుంది అని ఆరోగ్య మరియు వైద్య శాఖ అధికారి ప్.చంద్రశేఖర్ గారు తెలిపారు

ఆగస్ట్ 18 రోజున పిల్లలకు జాతీయ టీకాల కార్యక్రమంలో నుమోకొకల్ కాంజుగేట్ వాక్సిన్ ఇవ్వబడుతుంది అని ఆరోగ్య మరియు వైద్య శాఖ అధికారి ప్.చంద్రశేఖర్ గారు తెలిపారు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ఆగస్ట్ 18 రోజున పిల్లలకు జాతీయ టీకాల కార్యక్రమంలో నుమోకొకల్ కాంజుగేట్ వాక్సిన్ ఇవ్వబడుతుంది అని ఆరోగ్య మరియు వైద్య శాఖ అధికారి ప్.చంద్రశేఖర్ గారు తెలిపారు

జాతీయ టీకాల కార్యక్రమంలో నుమోకొకల్ కాంజుగేట్ వాక్సిన్ ఆగస్ట్ 18 రోజున పిల్లలకు ఇవ్వబడుతుంది అని ఆరోగ్య మరియు వైద్య శాఖ అధికారి ప్.చంద్రశేఖర్ గారు తెలిపారు. 0-5 సంవత్సరాల పిల్లలో నిమోనియా వ్యాధి రాకుండా నివారించుటకు PCV వాక్సిన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని తెలిపారు.

17/08/2021 18/09/2021 చూడు (290 KB)