ముగించు

కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజ పరిషత్ సమావేశాలు.

కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజ పరిషత్ సమావేశాలు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజ పరిషత్ సమావేశాలు.

జిల్లా ప్రజా పరిషత్ స్థాయి సంగం సమావేశాలు 18.102021 నుండి 20.10.2021 వరకు జిల్లా ప్రజ పరిషత్ సమావేశ హాల్ లో జరుగుతాయి, అధికారులకు మరియు గౌరవనీయ సభ్యులు హాజరు అవుతారు.

11/10/2021 20/10/2021 చూడు (350 KB)