ముగించు

కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజ పరిషత్ సమావేశాలు

కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజ పరిషత్ సమావేశాలు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజ పరిషత్ సమావేశాలు

జిల్లా ప్రజ పరిషత్ స్థాయి సంగం సమావేశాలు 09.12.2020 నుండి 11.12.2020 వరకు జిల్లా ప్రజ పరిషత్ సమావేశ హాల్ లో జరుగుతాయి, అధికారులకు మరియు గౌరవనీయ సభ్యులు హాజరు అవుతారు.

01/12/2020 31/12/2020 చూడు (377 KB)