ముగించు

జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా లోని 22 మండలాలకు మండలం స్పెషల్ ఆఫీసర్లుగా జిల్లా అధికారులను నియమించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా లోని 22 మండలాలకు మండలం స్పెషల్ ఆఫీసర్లుగా జిల్లా అధికారులను నియమించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా లోని 22 మండలాలకు మండలం స్పెషల్ ఆఫీసర్లుగా జిల్లా అధికారులను నియమించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా లోని 22 మండలాలకు మండలం స్పెషల్ ఆఫీసర్లుగా జిల్లా అధికారులను నియమించారు. క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రభుత్వ పథకాల అమలుతీరు పై పర్యవేక్షించాలని నివేదికలు సమర్పించాలని జిల్లా కలెక్టర్ మండలం స్పెషల్ ఆఫీసర్లను ఆదేశించారు.

19/02/2021 20/03/2021 చూడు (314 KB)