ముగించు

పంట రుణాలు, బ్యాంకు లింకేజీ, విధి వర్తకుల, స్వయం సహాయక రుణాలు, ఎస్సీ ఆక్షన్ ప్లాన్ లక్ష్యాల, ఫలితాల గురించి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష

పంట రుణాలు, బ్యాంకు లింకేజీ, విధి వర్తకుల, స్వయం సహాయక రుణాలు, ఎస్సీ ఆక్షన్ ప్లాన్ లక్ష్యాల, ఫలితాల గురించి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
పంట రుణాలు, బ్యాంకు లింకేజీ, విధి వర్తకుల, స్వయం సహాయక రుణాలు, ఎస్సీ ఆక్షన్ ప్లాన్ లక్ష్యాల, ఫలితాల గురించి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష

పంట రుణాలు, బ్యాంకు లింకేజీ, విధి వర్తకుల, స్వయం సహాయక రుణాలు, ఎస్సీ ఆక్షన్ ప్లాన్ లక్ష్యాల, ఫలితాల గురించి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష. రైతు పంట రుణాల లక్ష్యాలను బ్యాంకర్ల సమన్వయంతో వ్యవసాయ అధికారులు సాధించాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు.

20/02/2021 20/03/2021 చూడు (367 KB)