ముగించు

పోషన్ అభియాన్ కార్యక్రమం, జిల్లా కలెక్టర్.

పోషన్ అభియాన్ కార్యక్రమం, జిల్లా కలెక్టర్.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
పోషన్ అభియాన్ కార్యక్రమం, జిల్లా కలెక్టర్.

పోషన్ అభియాన్ క్యాంపెయిన్ ద్వారా అన్ని రకాల సేవలను అందించాలని జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు.

07/07/2020 07/08/2020 చూడు (475 KB)