ముగించు

రాష్ట్ర ఫుడ్ కమీషన్ చైర్మన్ గారు తేదీ 13.08.2021 రోజున కామారెడ్డి జిల్లా సందర్శించారు.

రాష్ట్ర ఫుడ్ కమీషన్ చైర్మన్ గారు తేదీ 13.08.2021 రోజున కామారెడ్డి జిల్లా సందర్శించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
రాష్ట్ర ఫుడ్ కమీషన్ చైర్మన్ గారు తేదీ 13.08.2021 రోజున కామారెడ్డి జిల్లా సందర్శించారు.

రాష్ట్ర ఫుడ్ కమీషన్ చైర్మన్ గారు తేదీ 13.08.2021 రోజున కామారెడ్డి జిల్లా సందర్శించారు ఇట్టి సందర్భంలో భాగంగా వివిధ విజిలెన్స్ కమిటీల గురించి మరియు జాతీయ ఆహార భద్రత చట్టం 2013 లో ఉన్న విధి విధానాలను వివిధ విజిలెన్స్ కమిటీల పని తీరు ఆవశ్యకత గురించి విశదీకరించినారు.

13/08/2021 12/09/2021 చూడు (207 KB)