ముగించు

సెట్విన్ కామారెడ్డి ( యువజన సర్వీసుల శాఖ ) తెలంగాణ ప్రభుత్వం క్రింద తెలపబడిన కోర్సులకు దరఖాస్తులు ఆహ్ఫనిస్తుంది.

సెట్విన్ కామారెడ్డి ( యువజన సర్వీసుల శాఖ ) తెలంగాణ ప్రభుత్వం క్రింద తెలపబడిన కోర్సులకు దరఖాస్తులు ఆహ్ఫనిస్తుంది.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
సెట్విన్ కామారెడ్డి ( యువజన సర్వీసుల శాఖ ) తెలంగాణ ప్రభుత్వం క్రింద తెలపబడిన కోర్సులకు దరఖాస్తులు ఆహ్ఫనిస్తుంది.

సెట్విన్ కామారెడ్డి ( యువజన సర్వీసుల శాఖ ) తెలంగాణ ప్రభుత్వం క్రింద తెలపబడిన కోర్సులకు దరఖాస్తులు ఆహ్ఫనిస్తుంది.

కోర్సు ప్రారంభం తేదీ 20/10/2021.
క్రింద తెలపబడిన అన్ని కోర్సులకు 10th పాస్/ఫెయిల్ అయిన వారందరూ అర్హులే కోర్సు ఫీజులో 50% రాయితీ వర్తిస్తుంది.

కోర్సుల వివరాలు.

ఎం ఎస్ ఆఫీస్ – 3 నెలలు
డి టి పి – 3 నెలలు
గార్మెంట్ మేకింగ్ – 3 నెలలు
బ్యూటీషియన్ / అడ్వాన్స్ బ్యూటీషియన్ -3 నెలలు
అకౌంట్స్ ప్యాకేజీ -3 నెలలు

13/10/2021 31/10/2021 చూడు (325 KB)