ముగించు

స్వతంత్ర భారత అమృతోత్సవాలు కవి సమ్మేళనం కార్యక్రమం.

స్వతంత్ర భారత అమృతోత్సవాలు కవి సమ్మేళనం కార్యక్రమం.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
స్వతంత్ర భారత అమృతోత్సవాలు కవి సమ్మేళనం కార్యక్రమం.

సమాజాన్ని స్ఫూర్తివంతంగా ప్రభావితం చేసే శక్తి కవులకు మాత్రమే ఉందని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు అన్నారు.

03/04/2021 30/04/2021 చూడు (385 KB)