ముగించు

ధరణి టౌన్‌షిప్ – రాజీవ్ స్వగృహ – IVవ దశ వేలం.

Dharani Township – Rajiv Swagruha – IVth Phase Auction.

 

విక్రయించబడిన ప్లాట్లు మరియు ఇళ్ళు జాబితా (290) (PDF 304KB)

విక్రయించాల్సిన ఇళ్లు మరియు ప్లాట్ల జాబితా (PDF 205 KB)

ధరణి టౌన్‌షిప్ IVవ దశ వేలం బ్రోచర్ (PDF 4.90MB)

ధరణి టౌన్‌షిప్ IVవ దశ వేలం యొక్క లేఅవుట్ మ్యాప్ (PDF 567 KB)

THE DETAILS OF LEFT OVER OPEN PLOTS (16), PCC, FOOTINGS, PEDESTALS & PLINTH BEAM (116) AND SEMI FINISHED HOUSES (121) FOR SALE IN SPELL-IV (TOTAL 253 NOS).

Sl.No Date & Session  Semi finished Houses / Plot Nos Semi finished Houses / Plot size (in Sq yds)  No. of Semi finished Houses / Plots / Facing Category 
1 16.03.2023 Session 1
(F/N)
Intrinsic – 16  196.0 Sq. yrds (36′-0″x49′-0″)  West – (01) Plot
(Pedastal  Completed) 
Intrinsic – (09) Plots
(Pedastal Completed)

Intrinsic – (08) Plots
(Plinth Beam Completed)

Basic – (03) Plots
(Plinth Beam Completed)

Basic – (02) Plots
(Pedastal Completed)

Total – 22

Intrinsic – 36, 38 & 39                               200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) East (03) Plots
(Plinth Beam Completed)
Intrinsic – 41, 42, 51 & 52 200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) West – (04) Plots
(Plinth beam  Completed)
Intrinsic – 57  200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) East – (01) Plots
(Plinth beam  Completed)
Intrinsic – 58, 59 & 60 200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) East – (03) Plots
(Pedastal  Completed) 
Intrinsic -78 & 80  200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) East – (02) Plots
(Pedastal Completed)
Intrinsic -90, 91 & 92  200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) Wast- (03) Plots
(Pedastal Completed)
Basic – 1, 2 & 9 146.94 Sq. yrds (30′-0″x44′-1″)  East – (03) Plots
(Plinth beam  Completed)
Basic – 3 & 10  146.94 Sq. yrds (30′-0″x44′-1″)  East – (02) Plots
(Pedastal Completed)
Session 2
(A/N)
Basic – 15 & 30 146.94 Sq. yrds (30′-0″x44′-1″)  East – (02) Plots
(Pedastal Completed)
Basic – (17) Plots
(Pedastal Completed)

Basic – (05) Plots
(Plinth Beam Completed)

Total – 22

Basic – 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 61 & 62 146.94 Sq. yrds (30′-0″x44′-1″)  West – (15) Plots
(Pedastal Completed)
Basic – 55, 56, 57, 58 & 59 146.94 Sq. yrds (30′-0″x44′-1″)  West – (05) Plots
(Plinth beam  Completed)
2 17.03.2023 Session 1
(F/N)
Basic – 60, 63 & 64 146.94 Sq. yrds (30′-0″x44′-1″)  West – (03) Plots
(Plinth beam  Completed)
Basic – (06) Plots
(Plinth Beam Completed)

Basic – (15) Plots
(Pedastal Completed)

Basic –  (01) Open Plot

Total – 22

Basic -75  150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) East – (01) Plot
(Plinth beam  Completed)
Basic – 94, 96, 102  & 103  150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (04) Plots
(Pedastal Completed)
Basic -104 & 105 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (02) Plots
(Plinth beam  Completed
Basic – 130, 131, 132 & 133 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (04) Plots
(Pedastal Completed)
Basic -134 & 135 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (02) Plots
(Pedastal Completed)
Basic – 146 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) East – (01) Plot 
(Pedastal  Completed )
Basic – 166,168 & 169  150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (03) Plot 
(Pedastal  Completed )
Basic – 186  150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) East – (01)
Open Plot 
Basic – 192 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (01) Plot 
(Pedastal  Completed )
Session 2
(A/N)
Basic – 193   150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (01) Plot 
(Pedastal  Completed )
Basic – (01) Plot
(Pedastal Completed)

Basic – (01) Plot
(PCC Completed)

Civic – (18) Plots
(Pedastal Completed)

Civic – (02)
Open Plots

Total – 22

Basic – 194 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (01) Plot 
(PCC Completed )
Civic – 93, 94, 95, 96  &  97 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West – (05)  Plots 
(Pedastal  Completed )
Civic – C-26  154.88 Sq.yrds  North/West – (01)
Open Plot
Civic – 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68  &  69 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West – (08) Plots 
(Pedastal  Completed)
Civic – 141 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West –  (01)
Open Plot
Civic – 52, 53, 54,  55 & 56 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (05) Plots
(Pedastal  Completed)
3 18.03.2023 Session 1
(F/N)
Civic – 57 & 58 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (02) Plots
(Pedastal  Completed)
Civic – (15) Plots
(Pedastal Completed)

Civic – (03) Open Plots

Civic – (03) Plots
(Plinth Beaml Completed)

Civic – (01) Plot
(Footing Completed)

Total – 22

Civic – 59 & C – 25 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) &
199.55 Sq.yrds
East – (01) Open Plot               North/East (01) Open Plot
Civic –  C-21 95.79 Sq . Yrds West –  (01)
Open Plot
Civic – 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  & 45  100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West – (09) Plots 
(Pedastal  Completed)
Civic – 31, 33 & 34 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (03) Plots
(Plinth beam  Completed)
Civic – 35 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (01) Plot
(Pedastal  Completed)
Civic – 22 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West –  (01) Plot
(Footing Completed)
Civic – 23, 24 & 25 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West – (03) Plots
(Pedastal  Completed)
Session 2
(A/N)
Civic – 26, 27 & 28 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West – (03) Plots
(Pedastal  Completed)
Civic – (04) Plots
(Pedastal Completed)

Civic – (10) Open Plots

Civic – (02) Plots
(Plinth Beam Completed)

Civic – (06) Plots
(Footing Completed)

Total – 22

Civic – 20 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (01) Plot
(Plinth beam  Completed)
Civic – 21 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (01) Plot
(Pedastal  Completed)
Civic – 15, 16  & 17 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West –  (03) Plot
(Footing Completed)
Civic – 14 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (01) Plot 
(Plinth beam  Completed)
Civic –  C-09  &  C- 10   100.00 Sq.yrds &
106.76 Sq.yrds
West –  (02)
Open Plots
Civic – 09, 10  &  11 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West –  (03) Plots
(Footing Completed)
Civic – C- 05 & C-06 109.31 Sq.yrds &
118.48 Sq.yrds
West –  (02)
Open Plots
Civic – 5 & 6 109.31 Sq.yrds &
109.31 Sq.yrds
West –  (02)
Open Plots
Civic – C-01  &  C-02 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) &
 86.18 Sq.yrds
West –  (02)
 Open Plots
Civic – 01 & 02 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″)  West –  (02)
Open Plots
4 20.03.2023 Session 1
(F/N)
 Classic 17, 18, 19, 20, 21 & 22 SFH 266.66 Sq. yrds (40′-0″x60′-0″) West – (06) Houses 
(Plastering Completed) 
   Classic – (06) Houses
(Plastering Completed)

 Classic – (01) House
 (Ground Floor Slab Completed)  

 Classic – (02) Houses
(Ground Floor Columns Completed)

 Intrinsic – (03) Houses
(Ground Floor Slab Completed)

 Intrinsic – (03) Houses
(Ground Floor Columns Completed)

 Intrinsic – (15)  Houses
(Plastering Completed)

Total – 30

Classic – 23 SFH 266.66 Sq. yrds (40′-0″x60′-0″) West – (01) House 
(Ground Floor Slab  Completed) 
Classic – 24 & 25 SFH 266.66 Sq. yrds (40′-0″x60′-0″) West – (02) Houses 
(Ground Floor Columns Completed) 
Intrinsic – 45, 46 & 47  SFH 200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) West (03) Houses
(Ground Floor Slab Completed)
Intrinsic – 48, 49  & 50  SFH 200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) West (03) Houses
(Ground Floor Columns Completed)
Intrinsic –   64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73 & 74  SFH 200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) West – (10) Houses 
(Plastering Completed) 
Intrinsic – 81, 82 & 83 SFH 200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) East – (03) Houses
(Plastering Completed) 
Intrinsic -84 SFH 200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) East – (01) House
(Plastering Completed) 
Intrinsic -85 SFH 200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) West – (01) House
(Plastering Completed) 
Session 2
(A/N)
Intrinsic – 86, 87, 88 & 89  SFH 200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) West – (04) Houses
(Plastering Completed) 
 Intrinsic – (04)  Houses
(Plastering Completed)

 Basic – (05) Houses
(Ground Floor Columns Completed)

  Basic – (21) Houses
(Plastering Completed)

 
Total – 30

Basic – 6, 7  &  8  SFH 146.94 Sq. yrds (30′-0″x44′-1″)  East – (03)Houses 
(Ground Floor Columns Completed) 
Basic -137, 138, 139, 140, 141, 142, 143  & 144  SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West- (08) House
(Plastering Completed) 
Basic – 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158  &  159  SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) East – (11) Houses
(Plastering  Completed)
Basic – 162 & 163  SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (02)Houses 
(Ground Floor Columns Completed) 
Basic – 172 & 173  SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (02) Houses
(Plastering  Completed)
5 21.03.2023 Session 1
(F/N)
Basic – 174  & 175  SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (02) Houses
(Plastering  Completed)
Basic – (14) Houses
(Plastering Completed)

Civic – (16)  Houses
(Plastering Completed)

 
Total – 30

Basic – 179  SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) East – (01) House
(Plastering  Completed)
Basic – 180, 181, 182, 183 & 184  SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) East – (05) Houses
(Plastering  Completed)
Basic – 198, 199, 200, 201, 202 & 203  SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (06) Houses
(Plastering  Completed)
Civic –  104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112  &  121  SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (10) Houses
(Plastering  Completed)
Civic – 98, 99, 100  & 101  SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West – (04) Houses
(Plastering  Completed)
Civic – 78 & 79  SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (02) Houses
(Plastering  Completed)
Session 2
(A/N)
Civic – 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90  & 91 SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (12) Houses
(Plastering  Completed)
Civic – (19)   Houses 
(Plastering  Completed )

Civic- (07) House
(Ground Floor Slab Completed)

Civic – (05) House
(Ground Floor Columns Completed)

Total – 31

Civic – 70, 71, 72, 73 ,74 ,75  &  76  SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West – (07) Houses
(Plastering  Completed)
Civic – 50, 29, 30 & 32  SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (04) Houses
(Ground Floor Columns Completed)
Civic – 18 SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East- (01) House
(Ground Floor Slab Completed)
Civic – 19 SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (01) House
 (Ground Floor Columns Completed)
Civic –  03, 04, 07, 08, 12  &  13  SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East- (06) Houses
(Ground Floor Slab Completed)