ముగించు

స్విప్ కార్యకలాపాలు

స్విప్ కార్యకలాపాలు – కామారెడ్డి

SVEEP

 

POEM or SONG Writing Competitions

POEM or SONG Writing Competitions As part of SVEEP

SKIT Competitions

SKIT Competitions As part of SVEEP

 

స్వీప్ యాక్టివిటీస్ స్కిట్‌లో భాగంగా, విద్యార్థులు, యువత, భావి ఓటర్ల కోసం నిర్వహించిన

స్కిట్, పద్యాలు/పాటల రచన పోటీలు, ఎంట్రీలకు చివరి తేదీ 14.09.2023 మరియు పోటీలు 15.09.2023న జరిగాయి. 1వ, 2వ & 3వ విజేతలకు బహుమతులు ప్రకటించబడ్డాయి.

 

SVEEP కార్యకలాపాల గ్యాలరీ