ముగించు

వైకుంఠ ధామాలు

14.MACHAREDDY MANDAL ISAIPET CREMATORIA.

ఇసాయిపేట్ వైకుంఠ ధామం

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :ఇసాయిపేట్,మండలం:మాచారెడ్డి,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gp[dot]isaipet01[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9494712113
వర్గం / పద్ధతి: వైకుంఠ ధామం
పిన్ కోడ్: 503144

దిశలు
Vaikunta Damam

ఇస్రోజివాడి వైకుంఠ ధామం

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం :ఇస్రోజివాడి,మండలం:కామారెడ్డి,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpisrojiwadi[dot]kmr[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9491618380
వర్గం / పద్ధతి: వైకుంఠ ధామం
పిన్ కోడ్: 503144

దిశలు
Issanapally Crematorium

ఇస్సన్నపల్లి వైకుంఠ ధామం

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం:ఇస్సన్నపల్లి,మండలం:భిక్నూర్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpissannapally[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9912280268
వర్గం / పద్ధతి: వైకుంఠ ధామం
పిన్ కోడ్: 503101

దిశలు
Issannapally Cremetorium.

ఇస్సన్నపల్లి వైకుంఠ ధామం

గ్రామపంచాయతీ/గ్రామం:ఇస్సన్నపల్లి,మండలం:రామారెడ్డి,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpissannapally[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9347995602
వర్గం / పద్ధతి: వైకుంఠ ధామం
పిన్ కోడ్: 503144

దిశలు
Vaikunta Damam

ఇస్సానగర్ వైకుంఠ ధామం

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :ఇస్సానగర్,మండలం:బీబీపేట్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : mamathauppala6[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9701433938
వర్గం / పద్ధతి: వైకుంఠ ధామం
పిన్ కోడ్: 503125

దిశలు
vaikunta Damam

ఉగ్గర్వై వైకుంఠ ధామం

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం :ఉగ్గర్వై,మండలం:కామారెడ్డి,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpuggrawai[dot]kmr[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7013932093
వర్గం / పద్ధతి: వైకుంఠ ధామం
పిన్ కోడ్: 503111

దిశలు
Vaikunta Damam

ఉత్నూర్ వైకుంఠ ధామం

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :ఉత్నూర్,మండలం:సదాశివనగర్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gputhnoor[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 7660061126
వర్గం / పద్ధతి: వైకుంఠ ధామం
పిన్ కోడ్: 503145

దిశలు
Vaikunta Damam

ఉప్పరపల్లి వైకుంఠ ధామం

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం :ఉప్పరపల్లి,మండలం:బీబీపేట్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : upparpally02[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9701647282
వర్గం / పద్ధతి: వైకుంఠ ధామం
పిన్ కోడ్: 503125

దిశలు
Uppalwai Cremetorium,

ఉప్పల్వాయి వైకుంఠ ధామం

గ్రామపంచాయతీ/గ్రామం:ఉప్పల్వాయి ,మండలం:రామారెడ్డి,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpuppalwai[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8309260343
వర్గం / పద్ధతి: వైకుంఠ ధామం
పిన్ కోడ్: 503144

దిశలు
Vaikunta Dhamam Yednriyal.

ఎండ్రియాల్ వైకుంఠ ధామం

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం :ఎండ్రియాల్,మండలం:తాడ్వాయి,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : endriyalgp[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9010940799
వర్గం / పద్ధతి: వైకుంఠ ధామం
పిన్ కోడ్: 503120

దిశలు

ఎక్కపల్లి వైకుంఠ ధామం

గ్రామ పంచాయతీ / గ్రామం:ఎక్కపల్లి, మండలం: లింగంపేట్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : ekkapally[dot]lpt[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9848162600
వర్గం / పద్ధతి: వైకుంఠ ధామం
పిన్ కోడ్: 503124

దిశలు
Enbura

ఎన్బురా వైకుంఠ ధామం

గ్రామపంచాయతీ/గ్రామం:ఎన్బురా,మండలం:మద్నూర్,జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : enbura[dot]madnoor[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8977290594
వర్గం / పద్ధతి: వైకుంఠ ధామం
పిన్ కోడ్: 503309

దిశలు