ముగించు

టి ఎస్ డబ్ల్యూ ఆర్ ఈ ఐ ఎస్ ( జి ) తాడ్వాయ్