ముగించు

తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ నివాస పాఠశాల & జూనియర్ కళాశాల,బ్రాహ్మణ పల్లి