ముగించు

తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ నివాస జూనియర్ కాలేజ్ బాలికాల, తక్కడపల్లి