ముగించు

డి.ఆర్.డి.ఎ

వడపోత:
Construction of new Anganwadis, renovation of existing AWC
కామారెడ్డి జుక్కల్ క్లస్టర్ విజయవంతమైన కథ
వర్గం డి.ఆర్.డి.ఎ

SPMNRM (శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ నేషనల్ రూర్బన్ మిషన్) MoRD GoI సూచించిన అన్ని పారామితులను సంతృప్తిపరిచింది, జుక్కల్ క్లస్టర్ అభివృద్ధికి వరంగా మారింది. క్లస్టర్‌లో నేషనల్…