ముగించు

ధరణి టౌన్‌షిప్ – రాజీవ్ స్వగృహ – Vవ దశ వేలం- ఇళ్ళు మరియు ప్లాట్లు -194.

ధరణి టౌన్‌షిప్ – రాజీవ్ స్వగృహ – ఐధవ దశ వేలం- ఇళ్ళు మరియు ప్లాట్లు -194.

నమస్కారం 🙏 కామారెడ్డి మున్సిపల్ పరిధిలో గల ధరణి టౌన్ షిప్ నందు ఇండ్లు(111) మరియు ప్లాట్ల(83) విక్రయానికి సంభందించి Pre Bid/ అవగాహన సదస్సు 25.05. 2023 గురువారం ఉ. 11.00 గంటలకు, సమావేశ ముదిరం, కలెక్టర్ కార్యాలయం, కామారెడ్డిలో నిర్వహించబడును. కావున ఔత్సాహికులు పాల్గొని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరడం జరిగింది.

ధరణి టౌన్‌షిప్ - రాజీవ్ స్వగృహ

 

విక్రయించబడిన ప్లాట్లు & ఇళ్ళు -349

ఇళ్లు & ప్లాట్లు విక్రయించడానికి -194

Vవ దశ వేలం యొక్క ధరణి టౌన్‌షిప్ బ్రోచర్(4.95 MB)

ధరణి టౌన్‌షిప్ కరపత్రం PDF(1MB)

ధరణి టౌన్‌షిప్ లేఅవుట్ మ్యాప్ PDF(1MB)

 

లెఫ్ట్ ఓవర్ ఓపెన్ ప్లాట్‌ల వివరాలు (15), పిసిసి, ఫుటింగ్‌లు, పెడెస్టల్స్ & ప్లింత్ బీమ్ (68) మరియు సెమీ ఫినిష్డ్ హౌజ్‌లు (111) స్పెల్- ఐధవ దశ వేలంలో అమ్మకానికి (మొత్తం 194 సంఖ్యలు)

Sl.No Date & Session  Semi finished Houses / Plot Nos Semi finished Houses / Plot size (in Sq yds)  No. of Semi finished Houses / Plots / Facing Category 
1 05.06.2023 Session 1
(F/N)
Basic – 38, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 61 & 62 146.94 Sq. yrds (30′-0″x44′-1″)  West – (09) Plots
(Pedastal Completed)

Basic – (10) Plot
(Pedastal Completed)

Basic – (10) Plot
(Plinth beam Completed)             
Civic – (02) Plots
(Pedastal Completed)      

Total – 22

Basic – 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63 & 64 146.94 Sq. yrds (30′-0″x44′-1″)  West – (08) Plots
(Plinth beam  Completed)
Basic -104 & 105 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (02) Plots
(Plinth beam  Completed
Basic -134  150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (01) Plots
(Pedastal Completed)
Civic – 93 & 94 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West – (02)  Plots 
(Pedastal  Completed )
2 05.06.2023 Session 2
(A/N)
Civic –  95, 96  &  97 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West – (03)  Plots 
(Pedastal  Completed )
Civic – (17) Plots
(Pedastal Completed)

Civic – (04) Open Plots

Total – 21

Civic – C-26  154.88 Sq.yrds  North/West – (01)
Open Plot
Civic – 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68  &  69 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West – (08) Plots 
(Pedastal  Completed)
Civic – 141 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West –  (01)
Open Plot
Civic – 53, 54,  55 & 56 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (04) Plots
(Pedastal  Completed)
Civic – 57 & 58 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (02) Plots
(Pedastal  Completed)
Civic – 59 & C – 25 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) &
199.55 Sq.yrds
East – (01) Open Plot  North/East (01) Open Plot
3 06.06.2023 Session 1
(F/N)
Civic –  C-21 95.79 Sq . Yrds West –  (01)
Open Plot
Civic – (15) Plots
(Pedastal Completed)

Civic – (01) Open Plots

Civic – (03) Plots
(Plinth Beam Completed)

Civic – (01) Plots
(Footing Completed)

Total – 20

Civic – 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  & 45  100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West – (09) Plots 
(Pedastal  Completed)
Civic – 31, 33 & 34 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (03) Plots
(Plinth beam  Completed)
Civic – 35 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (01) Plot
(Pedastal  Completed)
Civic – 22 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West –  (01) Plot
(Footing Completed)
Civic – 23, 24 & 25 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West – (03) Plots
(Pedastal  Completed)
Civic – 26 & 27  100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West – (02) Plots
(Pedastal  Completed)
4 06.06.2023 Session 2
(A/N)
Civic – 28 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West – (01) Plots
(Pedastal  Completed)
Civic – (02) Plots
(Pedastal Completed)

Civic – (10) Open Plots

Civic – (02) Plots
(Plinth Beam Completed)

Civic – (06) Plots
(Footing Completed)

Total – 20

Civic – 20 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (01) Plot
(Plinth beam  Completed)
Civic – 21 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (01) Plot
(Pedastal  Completed)
Civic – 15, 16  & 17 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West –  (03) Plot
(Footing Completed)
Civic – 14 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (01) Plot 
(Plinth beam  Completed)
Civic –  C-09  &  C- 10   100.00 Sq.yrds &
106.76 Sq.yrds
West –  (02)
Open Plots
Civic – 09, 10  &  11 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West –  (03) Plots
(Footing Completed)
Civic – C- 05 & C-06 109.31 Sq.yrds &
118.48 Sq.yrds
West –  (02)
Open Plots
Civic – 5 & 6 109.31 Sq.yrds &
109.31 Sq.yrds
West –  (02)
Open Plots
Civic – C-01  &  C-02 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) &
 86.18 Sq.yrds
West –  (02)
 Open Plots
Civic – 01 & 02 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″)  West –  (02)
Open Plots
5 07.06.2023 Session 1
(F/N)
 Classic – 19, 20, 21 & 22 SFH 266.66 Sq. yrds (40′-0″x60′-0″) West – (04) Houses 
(Plastering Completed) 

  Classic – (04) Houses
(Plastering Completed)

 Classic – (01) Houses
(Ground Floor Columns Completed)

 Intrinsic – (03) Houses
(Ground Floor Slab Completed)

 Intrinsic – (19)  Houses
 (Plastering Completed)         

 Basic – (01)   House
(Plastering Completed) 

Total – 28

Classic – 24 SFH 266.66 Sq. yrds (40′-0″x60′-0″) West – (01) Houses 
(Ground Floor Columns Completed) 
Intrinsic – 45, 46 & 47  SFH 200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) West (03) Houses
(Ground Floor Slab Completed)
Intrinsic –   64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73 & 74  SFH 200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) West – (10) Houses 
(Plastering Completed) 
Intrinsic – 81, 82, 83 & 84 SFH 200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) East – (04) Houses
(Plastering Completed) 
Intrinsic -85, 86, 87, 88 & 89  SFH 200.0 Sq.yrds (36′-0″x50′-0″) West – (05) Houses
(Plastering Completed) 
Basic – 137 SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West- (01) House
(Plastering Completed) 
6 07.06.2023 Session 2
(A/N)
Basic – 138, 139, 140, 141, 142, 143  & 144  SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West- (07) House
(Plastering Completed) 
Basic – (25) Houses
(Plastering Completed)                                                                                                                   
Basic – (02) Houses 
(Ground Floor Columns Completed)
 
Total – 27
Basic – 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158  &  159  SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) East – (11) Houses
(Plastering  Completed)
Basic – 162 & 163  SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (02)Houses 
(Ground Floor Columns Completed) 
Basic – 172 & 173  SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (02) Houses
(Plastering  Completed)
Basic – 174  & 175  SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (02) Houses
(Plastering  Completed)
Basic – 179, 180 & 181  SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) East – (03) House
(Plastering  Completed)
7 08.06.2023 Session 1
(F/N)
Basic – 182, 183 & 184  SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) East – (03) Houses
(Plastering  Completed)
Basic – (09)   Houses 
(Plastering  Completed )

Civic- (19) House
(Plastering  Completed )

Total – 28

Basic – 198, 199, 200, 201, 202 & 203  SFH 150.0 Sq.yrds (30′-0″x45′-0″) West – (06) Houses
(Plastering  Completed)
Civic –  104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112  &  121  SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (10) Houses
(Plastering  Completed)
Civic – 98, 99, 100  & 101  SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West – (04) Houses
(Plastering  Completed)
Civic – 78, 79, 80, 81 &  82   SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (05) Houses
(Plastering  Completed)
8 08.06.2023 Session 2
(A/N)
Civic – 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90  & 91 SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (09) Houses
(Plastering  Completed)
Civic – (16)   Houses 
(Plastering  Completed )

Civic- (05) House
(Ground Floor Slab Completed)

Civic – (07) House
(Ground Floor Columns Completed)

Total – 28

Civic – 70, 71, 72, 73 ,74 ,75  &  76  SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) West – (07) Houses
(Plastering  Completed)
Civic – 50, 29, 30 & 32  SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (04) Houses
(Ground Floor Columns Completed)
Civic – 18 SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East- (01) House
(Ground Floor Slab Completed)
Civic – 19 SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East – (01) House
 (Ground Floor Columns Completed)
Civic –  03, 04, 07, 08, 12  &  13  SFH 100.0 Sq.yrds (27′-5″x32′-10″) East- (06) Houses
(Ground Floor Slab Completed)