ముగించు

కాల భైరవ స్వామి ఆలయం ఇసన్నపల్లి (గ్రామం) రామారెడ్డి (మండలం).