ముగించు

కౌలాస్ కోట కౌలాస్ (గ్రామం) జుక్కల్ (మండలం)