ముగించు

శ్రీ సాయి బాబా ఆలయం, నెమ్లి (గ్రామం) బీర్కూర్(మండలం).